nostalgicidiot: — Louise Glück, from The Silv…

nostalgicidiot:

Louise Glück, from The Silver Lily in “The Wild Iris”